Menu
  • Del

Grøn omstilling af vejtransporten

Dato: 14- 12- 2020

Der er indgået forlig i rød blok om omlægning af registreringsafgiften, gældende fra d. 4 december 2020.

Aftalepartierne er enige om, at afgifterne for varebiler, motorcykler, autocampere, veteranbiler mv. konsekvensrettes, da bilafgifterne for disse typer køretøjer i høj grad følger afgiftssystemet for personbiler.

Elementerne, som indgår i omlægning af registreringsafgiften, er uddybende beskrevet i vedhæftede dokument.

Konkret om autocampere:
Aftalepartierne er enige om, at der for autocampere skal findes løsninger, hvor køretøjerne så vidt muligt overgår til nye regler, dog således at afgiftsændringerne bliver omtrent uændret.

Aftalepartierne er enige om, at autocampere bliver fuldt omfattet af de nye regler for personbiler, og at reglen om, at beboelsesdelen er uden registreringsafgift, bevares. Desuden bevares reglen om, at afgiften ikke kan komme under 45 pct. af den del af campingbilens samlede værdi inkl. beboelsesdelen, der overstiger 12.100 kr.

Desuden foreslås det, at autocampere fortsat har særregler, således at der i registreringsafgiften kun beregnes CO2-tillæg efter laveste trin for CO2-tillæg for personbiler, mens der ikke gives bundfradrag i registreringsafgiften. Derved vil registreringsafgiften i gennemsnit være omtrent uændret for autocampere.

Aftalepartierne er enige om, at ændringer i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler m.v. i en overgangsperiode blive afgiftsberigtiget efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttrædelse vil der ske eventuel tilbagebetaling til og efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften. Det forventes, at ændringerne i registreringsafgiften kan systemunderstøttes og dermed træde i kraft den 1. juni 2021.

 

Læs hele aftaleteksten her

Kontakt os
Jens Brendstrup
Direktør i Camping Outdoor Danmark
Jens Brendstrup