OCFF

OCFF er brancheforening for hele camping- og fritidsbranchen

Foreningen dækker erhvervsaktive indenfor camping og fritid. Campingbranchen samt erhvervsdelen af Campingrådet (Campingpladserne) udgør grundstenen af foreningens medlemmer.

Formålet med OCFF er, at:

• Samle campingpladser, campingimportører, campingforhandlere og campingproducenter, for i fællesskab løfte erhvervet til et højere niveau
• Tilbyde erhvervs rådgivning i forbindelse med drift og udvikling af campingplads
• Politisk arbejde for at give branchen optimale erhvervsvilkår
• Tilbyde klassifikation til Campingpladserne
• Gennemføre egenkontrol af nye og eksisterende campingpladser
• Branding ”camping & outdoor” som ferieform, på tværs af branchen, så der kommer flere kunder til campingpladser, campingimportører og campingforhandlere
• Sikre medlemmerne en bedre bundlinje


Der er tale om individuelt medlemskab - ikke organisationsmedlemskab.

Økonomisk skal et medlemskab være værdiskabende.

Der skal arbejdes med at skabe fordele for medlemmerne og mest af alt brande camping som ferieform.

Kontingentet beregnes som 25 kr./enhed fra 2019. Kontingentet betales forholdsmæssigt, fra starten af den måned hvori optagelsen sker. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår (31.12).

Vil du være medlem, så send en mail til jpb@ocff.dk.

 


Organisation

Organisering:
Organisationerne bag OCFF dækker hele den professionelle del af campingbranchen.

Der er ved seneste GF valgt ny bestyrelse.

Sektion 1 (campingpladserne)

• Karsten Jepsen, CampingiBlokhus

• Betina Bugge, Fur camping

• Brian Hansen, Klim og Løkken Klit

Sektion 2 (forhandlere og importører)

• Jesper Behrensdorff, Bijé Fritid & Camping

• Morten Kjeldsen, Isabella A/S

• Per Flensted, Dometic A/S

 

Ledelse:
Undertegnede, Jens Brendstrup, startede den 1 april 2018 som direktør i OCFF.

Jeg har hele min erhvervs karriere arbejdet  med snitfladen mellem virksomheder og politik. Dels med at sikre gode rammevilkår til virksomhederne, dels med udvikling af virksomhedernes konkurrenceevne.

I mit virke har jeg ofte haft dialog med Christiansborg og haft direkte indflydelse på de politiske aftaler i forhold til erhvervspolitikken. Jeg har også stor erfaring i at arbejde med presse, kommunikation og branding.

Se vedtægter

Sidste nyt


Fusionen mellem OCFF og CampingBranchen er en realitet

Fusionen mellem OCFF og Campingbranchen er nu endelig godkendt på OCFF ekstraordinære GF der blev
afholdt d 13 juni 2019, på Hagen Strandcamping.

På grund af vedtægterne skulle der hele tre ordinære og ekstraordinære Generalforsamlinger til før
fusionen var en realitet.

Campingbranchen holdt ekstraordinær Generalforsamling d 15 maj, hvor CampingBranchens bestyrelse
fik mandat til gennemførelse af fusion med OCFF, under forudsætning af, der ikke var væsentlige
ændringer i det sæt vedtægter der var fremlagt for CampingBranchen.

Dernæst skulle vedtægts ændringerne vedtages på OCFF’s ordinære generalforsamling d 21 maj 2019.
Forslag om ændring af vedtægter, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede og 2/3 stemmer for forslaget. Hvilket ville kræve at 88 campingpladser var
fremmødt til generalforsamlingen. Der var fremmødt 35 campingpladser.

Derfor blev der d 13 juni 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der var to punkter på
dagsordenen, - endelig vedtagelse af vedtægterne samt - valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne blev vedtaget, og dermed var fusionen mellem OCFF og CampingBranchen en realitet.
Sidste punkt var valg af bestyrelse til OCFF. Karsten fra CampingiBlokhus, Betina fra Fur Camping
og Brian fra Klim og Løkken Klit valgt fra Campingpladserne. Kasper fra Feddet og Bjarne fra Auning
blev valgt til suppleanter fra campingpladserne.

Bestyrelsesmedlemmer fra Forhandlere og Importører var forud for mødet blevet udpeget af
medlemskredsen blandt Forhandlere og Importører.

Dermed er den samlede bestyrelse i OCFF på plads og består af

Sektion 1 (campingpladserne)

• Karsten Jepsen, CampingiBlokhus

• Betina Bugge, Fur camping

• Brian Hansen, Klim og Løkken Klit

Sektion 2 (forhandlere og importører)

• Jesper Behrensdorff, Bije

• Morten Kjeldsen, Isabella A/S

• Per Flensted, Dometic A/S

 

Ekstraordinær Generalforsamling i OCFF

Onsdag d 15 maj stemte Campingbranchen for en fusion med OCFF, under forudsætning af vedtægtsændringer, samt sikkerhed ift regelsæt om beskatning.

Tirsdag d 21 maj stemte OCFF medlemmerne for vedtægtsændringerne.
Der deltog 35 pladser på GF, og ingen stemte imod vedtægtsændringen, så vedtægtsændringerne blev ikke forkastet, hvorfor Dirigenten konkluderede at der var behov for en ekstraordinær GF, for at vedtage vedtægtsændringerne.
Hvis vedtægtsændringerne skulle vedtages på den ordinære GF, skulle 88 pladser have deltaget, og 2/3 af pladserne, skulle stemme for ændringerne.

Derfor indkaldes til ekstraordinær GF i OCFF

Den afholdes torsdag d 13 juni kl. 10.00, på Hagen Strandcamping, Hagenvej 105C, 7080 Børkop.

Programmet til den ekstraordinære GF, fortsætter hvor vi stoppede d 21 maj.

 • Vedtægtsændringer: Der skal stemmes om endelig vedtagelse af vedtægtsændringer. Godkendelse sker hvis 2/3 af de fremmødte pladser stemmer for (ifølge gældende vedtægter, kan der ikke stemmes med fuldmagt).
 • Valg af Bestyrelse: (her gælder de nye vedtægter, og der kan stemmes med 1 fuldmagt).
 • Herefter er der Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, samt Valg af revisor

Medlems materialet kan rekvireret hos OCFF. 
(27 maj 2019)

 

Generalforsamling i OCFF

Medlemmerne indkaldes til Generalforsamling i OCFF.
Det sker d 21 maj 2019 kl 10.00 – 12.00, på Hagen Strandcamping, Hagenvej 105c, 7080 Børkop.

Der er følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.

Revideret årsregnskab udsendes til medlemmerne senest d. 7 maj.
(d. 6 maj 2019)

 

Campingklassificering på Visit Danmarks Hjemmeside

OCFF har modtaget følgende udmelding fra Visit Danmark.

Visit Danmark har ikke givet monopol til visning af klassifikation, på Guide Danmark fra Visit Danmark.

Når OCFF vil på Guide Danmark med vores klassifikation - kommer vi det – bolden ligger hos OCFF.

OCFF er gået i gang med klassifikation af pladserne, så vi forventer at lægge klassifikation på Guide Damnark til juli.

 

Nyt campingreglement

 Der har været høring på det nye campingreglement, det forventes på plads indenfor meget kort tid.

Generelt løser det nye reglement en række af de udfordringer campingpladserne havde i det gamle reglement, større hytter, flere hytter og nye hytteformer.

Desværre løses udfordringen for de pladser der helt ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen ikke.

Løsningen kan være

 • At planloven giver samme muligheder for campingpladser, som fx havne har erhvervsmæssigt. Her er der større frihedsgrader indenfor strandbeskyttelseslinjen, når området i forvejen er udlagt til erhverv.
 • Der gennemføres en mere dispensationsvenlig administration af Planloven, så der bliver mulighed for at lave individuelle skøn i de tilfælde, hvor udvikling af campingpladser inden for 300 meter til kysten, ikke vil være i strid med strandbeskyttelseslinjens formål – for eksempel begrundet i hvordan landskabelige forhold påvirker omgivelserne.

 

OCFF Vimpler

Medlemmerne efterspørger Vimpler.

OCFF har lavet en aftale med Aalborg flagfabrik om produktion og logistik af Vimpler.

Vimpler, bestilles direkte hos Aalborg Flagfabrik til nettopriser:
Kvalitet: vævet polyester flagdug 160 g/kvm.
Flag vimpel str. 135x400 cm.
Med serigrafi trykt layout.
Medlemspris er 300 kr./stk.
Forsendelse 46 kr./stk., og 55 kr./4 stk.
Der er ingen produktionstid, da Aalborg Flagfabrik har et lager liggende.
Der er tale om netto priser så bestil direkte hos Aalborg Flagfabrik, Charlotte Rasmussen  cr@aalborgflagfabrik.dk,  eller tlf.98124355 / 31244355.
Ring til Charlotte og hør nærmere.

 

Breaking - Nedsættelse af  rumvarmeafgift for Campinghytter med i Finansloven

Som et led i den nye finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at energiafgiften for, at opvarme et hotelværelse, sættes ned.

Campinghytternes energiforbrug til opvarmning, har også være ramt af den højere energitakst.

Derfor har OCFF på det seneste, haft en intensiv møderække på Christiansborg.

OCFF vil have , en sidestilling af  energiafgiften for campinghytter med hotelværelser, da begge overnatningsfaciliteter bruges til kommerciel udlejning, og derfor er en del af campingpladsernes produktionsapparat.

Der er nu lykkedes og vi har fået følgende svar fra Christiansborg ”Det er således, at udlejning af campingpladsers egne hytter skal omfattes af den aftalte nedsættelse af hotellers rumvarmeafgift for at leve op til EU-reglerne. Campingpladserne vil derfor være berettiget til en yderligere lempet afgift, når aftalen implementeres i 2020”.

Det er virkelig positivt, at det nu endelig er lykkedes at overbevise politikerne om, at der var tale om en urimelig skævvridning. Både gartneriet, industrivirksomheden og campinghytter producerer en vare. Ovenikøbet en vare, der giver eksportkroner i kassen. Det giver ingen mening, at opvarmningen af campinghytter skal brandbeskattes.

I øjeblikket betaler hoteller, på linje med andre momsregistrerede virksomheder, rumvarmeafgift på ca. 55,5 kr./GJ af energiforbrug til opvarmning og komfortkøling, herunder til varmt brugsvand. Fra 2020 lempes beskatningen af rumvarme i forbindelse med udlejning af værelser og lignende inden for hotelsektoren og tilsvarende sektorer. Afgiften nedsættes til processatsen på 4,5 kr. pr. GJ. Tilsvarende lempes afgiften for el til opvarmning til processatsen på 0,4 øre/kWh.

 

Fusion mellem OCFF og Campingbranchen på vej

Campingbranchen afholdt generalforsamling den 7. november 2018, hvor temaet bl.a. var ”Samarbejde i branchen”. Campingbranchens medlemmer gav fuld opbakning til dette og gav bestyrelsen mandat til den videre proces mod en fusion mellem Campingbranchen og OCFF.

Rent vedtægtsmæssigt skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige fusion skal vedtages. Derfor går denne proces nu i gang, så alle formaliteter snarest kan komme på plads.

”Når vi alle støtter op, har vi muligheden for virkelig at sætte et aftryk både politisk og markeds­føringsmæssigt med landsdækkende branding af” camping som ferieform”. Samtidig får vi et netværk, hvor vi alle i vores branche, både pladser, forhandlere, importører etc., kan mødes, og så får vi virkelig mulighed for at løfte hele branchen”, siger Campingbranchens Formand Jesper Behrens.

 

Enig bestyrelse bakker op om OCFF

På bestyrelsesmødet i OCFF den 4. december 2018 var der enighed om, at OCFF har vist sig bæredygtig. Campingpladserne har vist stor opbakning og positive interesse for OCFF, der pt. har 150 medlemmer, som dækker ca. 40 procent af det totale antal enheder.

OCFF blev Juridisk etableret ved et stiftende møde i marts 2018 i Aalborg. Til maj 2019 er der den første ordinære generalforsamling.

En enig bestyrelse besluttede på mødet den 4. december at fortsætte det gode arbejde, der allerede er gjort af OCFF. Denne beslutning ligger også i direkte forlængelse af beslutningen på Campingbranchens GF (se ovenfor), hvor der var entydig opbakning til samling af branchen.

Det har stor betydning for varetagelsen af branchens interesser både politisk, branding og pressemæssigt, at branchen står sammen og taler med én stemme. Det giver styrke og skaber resultater. Derfor skal OCFF have endnu flere medlemmer.

 

Nyt om Campingreglementet

Det har båret frugt, at OCFF hen over sommeren bl.a. har holdt flere møder med socialdemokratiske borgmestre fra de store campingkommuner og opfordret dem til at lægge pres på deres repræsentanter på Christiansborg for at få et nyt campingreglement. Det viser, hvor effektivt det er når baglandet også presser på.

Det er OCFFs vurdering, at der er et reelt ønske hos politikerne om at få vedtaget det nye campingreglement, da de er opmærksomme på, at branchen har været holdt hen siden sommeren 2016.

OCFF har været holdt møde med erhvervsordfører Erling Bonnesen (V), der har overtaget området fra Torsten Schack Pedersen (V). Jens Brendstrup har også haft møde med erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

 IMG_1479.JPG

Billede: Direktør Jens Brendstrup, OCFF og erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

OCFF understreger over for politikerne, at der er behov for sikkerhed omkring rammerne, hvis campingpladserne skal investere og fremtidssikre erhvervet. Mange pladser har holdt pladsinvesteringer tilbage, da der har været usikkerhed om det fremadrettede regelsæt.

 

Oprettelse af kapitalselskab på 100 millioner til udvikling af campingpladserne

Der har været afholdt det tredje møde om etablering af et kapitalselskab, der skal tiltrække 100 millioner kroner i fremmedfinansiering til branchen.

På mødet deltog en række ejere af større campingpladser, OCFF, BDO og Kapitalbørsen. Mødets formål var at trykprøve ideen bag projektet på repræsentanter fra branchen.

På mødet blev der givet fuld opbakning til næste fase, hvor Kapitalbørsen skal udarbejde en kort præsentation for en række finansielle aktører og afholde indledende møder for at få afklaret betingelserne for at få stillet en større fremmedfinansiering til rådighed for et kapitalselskab. 

Den rejste kapital skal kunne bruges til finansiering af:

 • Grøn omstilling / øget bæredygtighed
 • Nye faciliteter, der efterspørges af plads-brugere
 • Opkøb/konsolidering i branchen. 

Kapitalbørsen vil afholde sonderingsmøder med en række finansielle aktører over de kommende uger. OCFF og BDO indgår i nødvendigt omfang i forarbejdet.

Når sonderingsarbejdet er afsluttet, bliver der afholdt et beslutningsmøde og fremlagt en køreplan for etableringen af et evt. kapitalselskab formentlig i slutningen af november/primo december.

Det er hensigten, at fremmedkapitalen kan være til rådighed i 2. halvår 2019. 

 

Møde med Randers’ Borgmester

Randers Kommunes erhvervs- og turismepolitik for de kommende år skal udarbejdes i løbet af 2018. Politiken spiller en vigtig rolle i at styrke mulighederne for øget turisme og erhverv på både kort og lang sigt.

I den forbindelse har der har være dialogmøde med Randers’ Borgmester på Randers Fjord Camping, så borgmesteren ved selvsyn kunne vurdere de ønsker, der var til den kommunale turismeudvikling ved indsejlingen til Randers Fjord.

Borgmesteren blev også gjort opmærksom på den konkurrenceforvridning, campingpladsen bliver udsat for af den lokale færgehavn, hvor autocamperne ikke skal betales for el eller overnatning på grund af manglende viden om drift og service af overnatningssteder hos havnens personale.

 

Rapport om autocamperpladser

Region Syddanmark har fået udarbejdet en rapport om det syddanske campingerhverv. Her er konklusionen, at campingpladserne generelt gerne vil indgå i samarbejde med kommunerne om udbud af autocamperpladser uden for campingpladserne. Kun få kommuner arbejder med at oprette deciderede autocamperpladser, og flere steder foregår det uden hjælp fra campingpladserne. Kommuner og campingpladser må nødvendigvis gå i dialog om oprettelse af autocamperpladser, hvis potentialet i segmentet skal udnyttes.

Rapporten konkluderer også, at campingpladserne må træde aktivt ind i dialogen på tværs af destinationen og gøre deres for, at destination og feriestederne bliver gjort tilgængelige og attraktive for autocampergæsterne. Det er hos campingpladserne, at den nødvendige viden om drift og service ligger.

OCFF opfordrer til samarbejde mellem kommuner og campingpladser i forbindelse med drift af autocamperpladser uden for campingpladserne, da det ikke er kommunernes kompetence

 

Campingreglementet – ny erhvervsminister

Der er som bekendt kommet en ny erhvervsminister, der ikke politisk har arbejdet med camping. Det betyder vi reelt er sat tilbage ift at få en hurtig vedtagelse af det nye campingreglement. Vi holder dog pres på hos de øvrige partier og ordfører.

Som supplement til det nye campingreglement, arbejder vi på at mobilehomes byggeteknisk, klassificeres som caravans, i stedet for den nuværende hytteklassifikation. Hytteklassifikation har strengere krav til isolering osv.

Endelig arbejder vi på en åbning af nye ejerformer, efter Lalandia modellen, så der åbnes for privat ejerskab og udlejning af hytter og mobilehomes på pladserne.

 

Klassifikation - dispensation - hoppepuder

Når campingpladserne bliver klassificeret, skal der være konsekvens ved i klassifikationen, - ved opklassificering kan der ikke gives dispensation, medmindre kravene er opfyldt på klassifikations- tidspunktet, - ved nedklassificering kan der gives kort tids dispensation, men der skal være konsekvent opfølgning, - troværdighed er afgørende.

Brugeroplevelsen skal gå hånd i hånd med hardwaren (køkken/toiletter).

Klassifikationen skal bruges til markedsføring, samt til udvikling af pladserne i form af rådgivning fra konsulenterne ift. opklassificering samt tematisering af pladsen.

OCFF arbejder på af få adgang til egenkontrol af hoppepuder, således at det kan blive en integreret del af konsulentordningen, bare til en væsentlig lavere pris.

 

Brandingkampagne – Facebook – Instagram

Formålet med branding af ”camping & outdoor” som ferieform er, at få flere kunder til campingpladser, campingimportører og campingforhandlere.

Med fokus på ”den aktive” og børnefamilie målgruppe har vi kørt en succesfuld Facebook-kampagne fra februar til maj 2018. Vi har ramt mere end 500.000 unikke Facebook-brugere og haft 3.000.000 visninger. Ligeledes har brugerne flittigt liket, kommenteret og delt indhold fra camping-kampagnen, hvilket afspejler en stor interesse vi nu kan brygge videre på.

Vi fortsætter derfor den landsdækkende digitale kampagne ”Camping. Det er ferie” her i sommermånederne. Det gør vi for kontinuerligt at skabe interesse for campinglivet og ligeledes bekræfte feriegæsterne i deres valg om at tage på campingferie.

 

Vi har fået 3.700 følgere på Facebook-siden ”Camping. Det er ferie” og vil løbende poste indhold til vores følgere her i ferietiden. Samtidig opretter vi en profil på Instagram, så budskaberne også kan leve her. Vi genoptager også annonceringen både på Facebook og Instagram. Du kan selv like, dele og følge med på disse links: 

Facebook: https://www.facebook.com/campingferie/

Instagram: https://www.instagram.com/camping.ferie/

 Vi er glade for, at vi i fællesskab allerede nu er i gang med at få skabt kendskab til det særlige, der er ved camping som ferieform.

 

Møde med nordjyske borgmestre

Den 25 juni mødtes de nordjyske pladser for at gennemgå budskaber og forslag til mødet med de nordjyske borgmestre d. 13 august.

Der var enighed om følgende temaer:

 • Autocamperproblematikken, der er redegjort for tidligere
 • Lukning af urentable pladser i byzonen
 • Destinationsudvikling
 • Arealanvendelse – fleksibilitet i lokalplanen
 • Oprette dialogforum i kommunen i spørgsmål om camping
 • Samlet markedsføring fra regionen

Endelig skal vi have de nordjyske borgmestre til, at støtte op om færdiggørelsen af det nye campingreglement, overfor deres folketingspolitikere

 

Møde med Næstved Byråd samt Plan- og Erhvervsudvalg

Næstved kommune er ved at udarbejde en ny turismestrategi.  I den forbindelse OCFF får d 15 august lejlighed til at møde Næstveds Byråd samt Plan- og Erhvervsudvalg, der er på virksomhedsbesøg hos De Hvide Svaner camping i Kærteminde.

Her vil vi fremføre holdninger til hvordan kommunen bedst kan understøtte campingerhvervet.

 

Folkemøde på Bornholm

OCFF deltog på Folkemødet i debat om ”Vejskat i Danmark – godt eller skidt for turismen?” Debatten var arrangeret af Turistministeriet, der er et samarbejde mellem turistorganisationerne på Folkemødet.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte en sen nattetime sidste efterår, at de vil indføre en ny vejskat i 2020 efter tysk forbillede. Udenlandske bilister skal betale for at køre i Danmark. Vejskatten betales ved køb af en såkaldt vignet - også kaldet motorvejsmærkater (gebyrmærke)- der gælder f.eks. ti dage, to måneder eller et år. Det forventes at betalingen skal foregå på en hjemmeside via en app på telefonen eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

OCFF synes, vejskatten er en dårlig ide, da stort set alle udenlandske kystturister ankommer til Danmark i deres egen bil. Det er svært at se vejskatten som andet end en skat på kystturismen.

 

Brug for ny viden?

Har du og dine medarbejder brug for at lære nyt om fx værtskab, digitalisering, ledelse, servicedesign, forretningsudvikling eller noget helt fjerde? OCFF har indgået partnerskab med Danske Turisme-kompetencer, om udvikling af målrettet efteruddannelse af ledelse og ansatte på campingpladserne.

Efteruddannelsen tilrettelægges ud fra campingpladsernes behov og gennemføres under hensyntagen til den daglige drift. Det er gratis at deltage i kurserne – I bidrager blot med jeres tid. Danske Turisme-kompetencer støttes af regionerne og EUs Socialfond. Målgruppen for projektet er SMV virksomheder med direkte salg til turister, og projektet henvender sig derfor i høj grad til campingerhvervet.

Læs mere på www.dansketurismekompetencer.dk og kontakt din regionale projektleder hos Dansk Kyst- og Naturturisme

Medlemsfordele

Som medlem af OCFF har du følgende medlemsfordele.

Erhvervsrådgivning
i forbindelse med drift og udvikling af Campingplads, herunder
• Assistance i forhold til Campingreglementet overfor kommunen
• Nabostridigheder
• Leverandørkontrakt
• Planlov
• Naturbeskyttelseslov
• Gennemføre egenkontrol af nye og eksisterende pladser ift. Kommunen
• Udlejningstilladelser
• Opstilling af hytter

Design Vimpel/skilte/stjerner
Der laves fuldt designprogram med Vimpel, skilte ”Godkendt af OCFF” samt skilte med antal stjerne.

Klassifikation
Branchen skal have en klassifikation der afspejler 2020 standard.
Den nye klassifikation er klar, og klassifikation af campingpladserne sker løbende.

Der er nedsat en arbejdsgruppe der har ansvaret for den nye klassifikation.

Kommunal kontrol/godkendelse
Som medlem kan du trække på OCFF’s konsulenttjeneste.

Konsulenttjenesten skal, exceptionelt i forhold til andre brancher, bistå ved godkendelsen af både eksisterende og nyetablerede campingpladser i Danmark. Konsulenttjenesten har stor ekspertise i, hvordan lovgivningen implementeres i forhold til den enkelte campingplads. Campingpladserne kan trække på denne ekspertise, når de skal i dialog med det kommunale system.

Fremadrettet vil vi arbejde på at ”kontrol af legepladser”, bliver en del af ydelserne hos konsulenttjenesten, - til en væsentlig lavere pris, end campingpladserne betaler i dag.

Branding af Camping
OCFF laver fælles branding på tværs af branchen med "camping & outdoor" som ferieform.

Camping markedsføres målrettet som oplevelses-, aktiv- og familieferie overfor den store gruppe, der i dag bruger andre ferieformer. 

Formålet er at få flere til at afprøve ferieformen, og få en god oplevelse, så camping fremover bliver familiernes foretrukne ferieform.

Politik
Campingpladser:
• Få campingreglementet på plads
• Hytte, - størrelse, -antal, - højde
• Faste installationer, telte, mobilehome, osv.
• Strandbeskyttelseslinje, arbejde for en mere fleksibel og dispensationsvenlig administration af loven
• Nedlægge urentable campingpladser, ophæve planlovens begrænsninger
• Regelsæt for autocampere
• Regelsæt for mobilehomes
• Stop unfair konkurrence fra kommuner/kommunale selskaber.

Energiafgifter:
• Udrulning af sidste ændringer
• Ændringer/forbedringer af nuværende regelsæt