OCFF

OCFF er brancheforening for hele camping- og fritidsbranchen

Foreningen dækker erhvervsaktive indenfor camping og fritid. Campingbranchen samt erhvervsdelen af Campingrådet (Campingpladserne) udgør grundstenen af foreningens medlemmer. Her kan du se hvilke campingpladser, der er medlem af OCFF.

OCFF repræsenterer derudover disse campingforhandlere  og -importører.  

Formålet med OCFF er at:

• Samle campingpladser, campingimportører, campingforhandlere og campingproducenter for i fællesskab at løfte erhvervet til et højere niveau
• Tilbyde erhvervsrådgivning i forbindelse med drift og udvikling af campingplads
• Foretage politisk arbejde for at give branchen optimale erhvervsvilkår
• Tilbyde klassifikation til campingpladserne
• Gennemføre egenkontrol af nye og eksisterende campingpladser
• Branding af ”camping & outdoor” som ferieform, på tværs af branchen, så der kommer flere kunder til campingpladserne, campingimportørerne og campingforhandlerne
• Sikre medlemmerne en bedre bundlinje


Der er tale om individuelt medlemskab - ikke organisationsmedlemskab.

Økonomisk skal et medlemskab være værdiskabende.

Der skal arbejdes med at skabe fordele for medlemmerne og mest af alt brande camping som ferieform.

Kontingentet beregnes som 25 kr./enhed fra 2019. Kontingentet betales forholdsmæssigt, fra starten af den måned hvori optagelsen sker. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår (31.12).

Vil du være medlem, så send en mail til jpb@ocff.dk.

 


Organisation

Organisationerne bag OCFF dækker hele den professionelle del af campingbranchen.

Der er ved seneste Generalforsamling valgt ny bestyrelse.

Sektion 1 (campingpladserne)

• Karsten Jepsen, CampingiBlokhus

• Betina Bugge, Fur camping

• Brian Hansen, Klim og Løkken Klit

Sektion 2 (forhandlere og importører)

• Jesper Behrensdorff, Bijé Fritid & Camping

• Morten Kjeldsen, Isabella A/S

• Per Flensted, Dometic A/S

Læs OCFFs vedtægter her

Jens Brendstrup har siden 1. april 2018 været direktør i OCFF.

"Jeg har hele min erhvervskarriere arbejdet med snitfladen mellem virksomheder og politik. Dels med at sikre gode rammevilkår til virksomhederne, dels med udvikling af virksomhedernes konkurrenceevne.

I mit virke har jeg ofte haft dialog med Christiansborg og haft direkte indflydelse på de politiske aftaler i forhold til erhvervspolitikken. Jeg har også stor erfaring i at arbejde med presse, kommunikation og branding."

Derudover består OCFFs sekretariat af konsulenterne Pia Nielsen og Mads Fuglsang.

Sidste nyt


Fusionen mellem OCFF og CampingBranchen er en realitet

Fusionen mellem OCFF og Campingbranchen er nu endelig godkendt på OCFF ekstraordinære GF der blev
afholdt d 13 juni 2019, på Hagen Strandcamping.

På grund af vedtægterne skulle der hele tre ordinære og ekstraordinære Generalforsamlinger til før
fusionen var en realitet.

Campingbranchen holdt ekstraordinær Generalforsamling d 15 maj, hvor CampingBranchens bestyrelse
fik mandat til gennemførelse af fusion med OCFF, under forudsætning af, der ikke var væsentlige
ændringer i det sæt vedtægter der var fremlagt for CampingBranchen.

Dernæst skulle vedtægts ændringerne vedtages på OCFF’s ordinære generalforsamling d 21 maj 2019.
Forslag om ændring af vedtægter, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede og 2/3 stemmer for forslaget. Hvilket ville kræve at 88 campingpladser var
fremmødt til generalforsamlingen. Der var fremmødt 35 campingpladser.

Derfor blev der d 13 juni 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der var to punkter på
dagsordenen, - endelig vedtagelse af vedtægterne samt - valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne blev vedtaget, og dermed var fusionen mellem OCFF og CampingBranchen en realitet.
Sidste punkt var valg af bestyrelse til OCFF. Karsten fra CampingiBlokhus, Betina fra Fur Camping
og Brian fra Klim og Løkken Klit valgt fra Campingpladserne. Kasper fra Feddet og Bjarne fra Auning
blev valgt til suppleanter fra campingpladserne.

Bestyrelsesmedlemmer fra Forhandlere og Importører var forud for mødet blevet udpeget af
medlemskredsen blandt Forhandlere og Importører.

Dermed er den samlede bestyrelse i OCFF på plads og består af

Sektion 1 (campingpladserne)

• Karsten Jepsen, CampingiBlokhus

• Betina Bugge, Fur camping

• Brian Hansen, Klim og Løkken Klit

Sektion 2 (forhandlere og importører)

• Jesper Behrensdorff, Bije

• Morten Kjeldsen, Isabella A/S

• Per Flensted, Dometic A/S

 

Ekstraordinær Generalforsamling i OCFF

Onsdag d 15 maj stemte Campingbranchen for en fusion med OCFF, under forudsætning af vedtægtsændringer, samt sikkerhed ift regelsæt om beskatning.

Tirsdag d 21 maj stemte OCFF medlemmerne for vedtægtsændringerne.
Der deltog 35 pladser på GF, og ingen stemte imod vedtægtsændringen, så vedtægtsændringerne blev ikke forkastet, hvorfor Dirigenten konkluderede at der var behov for en ekstraordinær GF, for at vedtage vedtægtsændringerne.
Hvis vedtægtsændringerne skulle vedtages på den ordinære GF, skulle 88 pladser have deltaget, og 2/3 af pladserne, skulle stemme for ændringerne.

Derfor indkaldes til ekstraordinær GF i OCFF

Den afholdes torsdag d 13 juni kl. 10.00, på Hagen Strandcamping, Hagenvej 105C, 7080 Børkop.

Programmet til den ekstraordinære GF, fortsætter hvor vi stoppede d 21 maj.

 • Vedtægtsændringer: Der skal stemmes om endelig vedtagelse af vedtægtsændringer. Godkendelse sker hvis 2/3 af de fremmødte pladser stemmer for (ifølge gældende vedtægter, kan der ikke stemmes med fuldmagt).
 • Valg af Bestyrelse: (her gælder de nye vedtægter, og der kan stemmes med 1 fuldmagt).
 • Herefter er der Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, samt Valg af revisor

Medlems materialet kan rekvireret hos OCFF. 
(27 maj 2019)

 

Generalforsamling i OCFF

Medlemmerne indkaldes til Generalforsamling i OCFF.
Det sker d 21 maj 2019 kl 10.00 – 12.00, på Hagen Strandcamping, Hagenvej 105c, 7080 Børkop.

Der er følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.

Revideret årsregnskab udsendes til medlemmerne senest d. 7 maj.
(d. 6 maj 2019)

 

Campingklassificering på Visit Danmarks Hjemmeside

OCFF har modtaget følgende udmelding fra Visit Danmark.

Visit Danmark har ikke givet monopol til visning af klassifikation, på Guide Danmark fra Visit Danmark.

Når OCFF vil på Guide Danmark med vores klassifikation - kommer vi det – bolden ligger hos OCFF.

OCFF er gået i gang med klassifikation af pladserne, så vi forventer at lægge klassifikation på Guide Damnark til juli.

 

Nyt campingreglement

 Der har været høring på det nye campingreglement, det forventes på plads indenfor meget kort tid.

Generelt løser det nye reglement en række af de udfordringer campingpladserne havde i det gamle reglement, større hytter, flere hytter og nye hytteformer.

Desværre løses udfordringen for de pladser der helt ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen ikke.

Løsningen kan være

 • At planloven giver samme muligheder for campingpladser, som fx havne har erhvervsmæssigt. Her er der større frihedsgrader indenfor strandbeskyttelseslinjen, når området i forvejen er udlagt til erhverv.
 • Der gennemføres en mere dispensationsvenlig administration af Planloven, så der bliver mulighed for at lave individuelle skøn i de tilfælde, hvor udvikling af campingpladser inden for 300 meter til kysten, ikke vil være i strid med strandbeskyttelseslinjens formål – for eksempel begrundet i hvordan landskabelige forhold påvirker omgivelserne.

 

OCFF Vimpler

Medlemmerne efterspørger Vimpler.

OCFF har lavet en aftale med Aalborg flagfabrik om produktion og logistik af Vimpler.

Vimpler, bestilles direkte hos Aalborg Flagfabrik til nettopriser:
Kvalitet: vævet polyester flagdug 160 g/kvm.
Flag vimpel str. 135x400 cm.
Med serigrafi trykt layout.
Medlemspris er 300 kr./stk.
Forsendelse 46 kr./stk., og 55 kr./4 stk.
Der er ingen produktionstid, da Aalborg Flagfabrik har et lager liggende.
Der er tale om netto priser så bestil direkte hos Aalborg Flagfabrik, Charlotte Rasmussen  cr@aalborgflagfabrik.dk,  eller tlf.98124355 / 31244355.
Ring til Charlotte og hør nærmere.

Medlemsfordele

Som medlem af OCFF har du følgende medlemsfordele.

Erhvervsrådgivning
i forbindelse med drift og udvikling af Campingplads, herunder
• Assistance i forhold til Campingreglementet overfor kommunen
• Nabostridigheder
• Leverandørkontrakt
• Planlov
• Naturbeskyttelseslov
• Gennemføre egenkontrol af nye og eksisterende pladser ift. Kommunen
• Udlejningstilladelser
• Opstilling af hytter

Design af vimpel/skilte/stjerner
Der laves fuldt designprogram med vimpel, skilte ”Godkendt af OCFF” samt skilte med antal stjerne.

Klassifikation
Branchen skal have en klassifikation der afspejler 2020 standard.
Den nye klassifikation er klar, og klassifikation af campingpladserne sker løbende.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for den nye klassifikation.

Kommunal kontrol/godkendelse
Som medlem kan du trække på OCFF’s konsulenttjeneste.

Konsulenttjenesten skal, unikt i forhold til andre brancher, bistå ved godkendelsen af både eksisterende og nyetablerede campingpladser i Danmark. Konsulenttjenesten har stor ekspertise i hvordan lovgivningen implementeres i forhold til den enkelte campingplads. Campingpladserne kan trække på denne ekspertise, når de skal i dialog med det kommunale system.

Fremadrettet vil vi arbejde på, at ”kontrol af legepladser” bliver en del af ydelserne hos konsulenttjenesten, og til en væsentlig lavere pris end campingpladserne betaler i dag.

Branding af Camping
OCFF laver fælles branding på tværs af branchen med "camping & outdoor" som ferieform.

Camping markedsføres målrettet som oplevelses-, aktiv- og familieferie overfor dem, der i dag bruger andre ferieformer. 

Formålet er at få flere til at afprøve ferieformen og få en god oplevelse, så camping fremover bliver familiernes foretrukne ferieform.

Politik
Campingpladser:
• Få campingreglementet på plads
• Hytte, - størrelse, -antal, - højde
• Faste installationer, telte, mobilehome, osv.
• Strandbeskyttelseslinje, arbejde for en mere fleksibel og dispensationsvenlig administration af loven
• Nedlægge urentable campingpladser, ophæve planlovens begrænsninger
• Regelsæt for autocampere
• Regelsæt for mobilehomes
• Stop unfair konkurrence fra kommuner/kommunale selskaber.

Energiafgifter:
• Udrulning af sidste ændringer
• Ændringer/forbedringer af nuværende regelsæt