Menu
 • Del

Vedtægter

 

 

1.                 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Foreningens navn er Camping Outdoor Danmark F.M.B.A. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens formål er at virke som brancheforening for virksomheder i Outdoor- Camping-Ferie og Fritids branchen, herunder at fremme branchens og medlem- mernes fælles interesser bedst muligt blandt andet i forhold til offentlige myn- digheder, andre brancher og branchens samarbejdspartnere. Det er endvidere foreningens formål at orientere og vejlede medlemmerne, klassificere camping- pladser, værksteder, forhandlere, importører og producenter mv. inden for med- lemskredsen, samt at fremme camping som ferieform gennem generel branding.

 

2.                 MEDLEMMERNE 

2.1 Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende fysiske og juridiske personer, der direkte har tilknytning til den i 1.2 anførte branche, og som efter besty- relsens opfattelse ikke skader foreningen, dens formål, andre medlemmer eller branchens omdømme.

2.2 Foreningen består af følgende to sektioner (medlemskategorier)

 1. Campingpladser
  og
 2. Fabrikanter, importører, forhandlere og udlejere af autocampere og cara- vans, caravanværksteder, leverandører af tilbehør og forsikrings- samt finansieringsvirksomheder til disse.

I sektion 1 findes der følgende 3 grupperinger:

 1. Campingpladser, der tillige er medlem af Landsforeningen af Privatdrevne campingpladser i Danmark DK-Camp
 2. Campingpladser ejet af DCU
 3. Campingpladser, der ikke er omfattet af 1. og 2.

I sektion 2 findes der følgende 6 grupperinger:

 1. Forhandlere af caravans, autocampere, teltvogne og telte.
 2. Importører, agenter og fabrikanter af caravans, autocampere, teltvogne og telte.
 3. Udstyrs- og tilbehørsfirmaer og andre erhverv med relation til campingbranchen.
 4. Forsikrings- og finansieringsvirksomheder med relation til
 5. Service- og caravanværksteder, stationære og/eller
 6. Udlejning af caravans, autocampere, teltvogne og

Medlemmerne i sektionerne kan oprette og nedlægge grupperinger, med almindelig stemmeflertal.

2.3 Medlemsforpligtelser, sektion 2:

Medlemskab, som defineret i gruppering 1, 5 og 6, forudsætter, at ansøgeren har campingerhvervet som hovederhverv, hvorved mindst én person er fuldtids-beskæftiget. Ved optagelse i gruppering 1 stilles der endvidere krav om en dag- lig åbningstid og præsentable butiksfaciliteter. Det er bestyrelsen, der vurderer, hvorvidt butiksfaciliteterne er præsentable.

Ethvert medlem, der udfører F-gasinstallationer, skal have godkendelse af rele- vant myndighed (p.t. Sikkerhedsstyrelsen) som autoriseret virksomhed inden for gas. I de tilfælde, hvor medlemmet ikke længere opfylder dette krav, skal med- lemmet inden 6 måneder lade en person fra virksomheden tilmelde førstkom- mende F-gas kursus. Sker dette ikke, kan medlemmet ekskluderes efter reglerne i pkt. 6.

Medlemmerne af sektion 2 kan opnå mængderabat i henhold til foreningens kontingentregler (bilag 1).

Ved indmeldelse i foreningen placeres medlemsvirksomheden på baggrund af virksomhedens registrering i CVR-registret i den relevante sektion og gruppering.

2.4 Såfremt der er tvivl om, hvilken sektion en virksomhed skal placeres i, herunder om registreringen i CVR-registret er korrekt, afgøres dette af sekretariatet.

2.5 Såfremt sekretariatet ikke kan træffe en afgørelse, forelægges sagen for bestyrelsen, som træffer afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af virksomhe- dens primære forretningsområde.

2.6 I tilslutning til branchen er der for sektion 2 etableret et reklamationsnævn. Et- hvert medlem er forpligtet til at følge de af Reklamationsnævnet trufne afgørelser.

 

3.                 SÆRLIGT MEDLEMSSKAB

3.1 Virksomheder, personer eller foreninger i andre brancher og erhvervsområder med tilknytning til branchen, som ikke opfylder betingelserne til et ordinært medlemskab, kan tilknyttes foreningen ved associeringsaftale.

3.2 Bestyrelsen godkender associering for de enkelte ansøgere samt fastsætter ind- hold og øvrige vilkår for associeringsaftaler. 

 

4.                 KONTINGENT

 4.1 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent for sektion 1 og 2. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for forskellige sektioner og grupperinger.

Beslutning/afstemning om kontingentsats for sektion 1, foretages alene af med- lemmerne i sektion 1.

Beslutning/afstemning om kontingentsats for sektion 2, foretages alene af med- lemmerne i sektion 2.

4.2 Betaling for ydelser, ud over hvad der er indeholdt i selve kontingentet, fastsættes af bestyrelsen.

4.3 Kontingentet betales forholdsmæssigt fra starten af den måned, hvori optagelsen sker.

4.4 Er en kontingentrestance inkl. renter og påløbne omkostninger ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne gene- ralforsamling, herunder til at stemme ved fuldmagt, jf. pkt. 7.12, samt medlem mets valgbarhed til foreningshverv.

4.5 Bestyrelsen udarbejder et sæt kontingentregler (bilag 1), der præsenteres for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan foretage ændringer i disse regler, men væsentlige ændringer kan dog kun ske på generalforsamlingen med det for vedtægtsændringer nødvendige flertal.

 

5.                 HÆFTELSE

 5.1 I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke for foreningens gæld. Foreningen kan endvidere ikke overfor 3. mand forpligte medlemmerne.

 

6.                 FORMUE

 6.1 Der er ikke noget krav om en foreningsformue, bortset fra hvad der følger af pkt. 6.2.

6.2 Ved fusion ind i foreningen indskyder Campingbranchen sin egenkapital, der be- står af følgende dele, der hver udgør ca. 1 mio. kr:

  • En garantifond
  • En kontantbeholdning
  • En markedsføringspulje

I de første tre år fra fusionsdatoen kan kun repræsentanter for sektion 2 råde over garantifonden og de kontante beholdninger, i alt ca. 2 mio. kr. Disse beløb skal i hele denne periode holdes adskilt fra foreningens øvrige formue. Det er således kun markedsføringspuljen, svarende til ca. 1 mio. kr., der indgår i foreningens formue fra fusionsdatoen, jf. også pkt. 9.9 og pkt. 12.

Er der i de første tre år behov for at bruge af garantifonden og de kontante be- holdninger, indkalder bestyrelsesmedlemmerne valgt for sektion 2 til medlems- møde i sektion 2 med mindst 14 dages varsel. På medlemsmødet kræver det 2/3 af de fremmødtes stemmer at træffe beslutning om brug af garantifonden og kontantbeholdningen.

Der kan kun rådes over garantifondens midler, ca. 1 mio. kr., i henhold til dennes vedtægter.

 

7.                 UDMELDELSE OG EKSKLUSION

7.1 Et medlemskab kan ikke overdrages. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår. Ved udmeldelse og eksklusion har medlemmet ikke ret til en andel af foreningens formue.

7.2 Finder bestyrelsen at et medlem skader foreningen, dens formål, andre medlem- mer eller branchens omdømme eller væsentligt overtræder sine forpligtelser i henhold til vedtægterne herunder pligten til at betale kontingent, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlem. Et medlem, der er blevet ekskluderet af bestyrelsen, kan ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen modtaget af denne inden 30 dage efter medlemmets modtagelse af meddelelse om eksklusionen kræve at få sagen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmets rettigheder er suspenderet i perioden frem til den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen kræver opretholdelse af eksklusionen 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Opnås et sådan kvalificeret flertal ikke, genindtræder medlemmet i foreningen.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsesmedlemmerne fra den pågældende sektion.

7.3 Virksomheder, der er udmeldt eller ekskluderet, har pligt til omgående at ophøre med enhver anvendelse af foreningens registrerede navn og logo.

7.4 Virksomheder, der er udmeldt eller ekskluderet, har pligt til at destruere formularer og tryksager m.v., som bærer foreningens navn eller logo, jf. retningslin- jer, fastsat af bestyrelsen. 

7.5 Skilte og lignende, som er købt af eller modtaget fra foreningen, returneres til foreningen.

 

8.                 GENERALFORSAMLING

8.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i Danmark.

8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail indeholdende dagsorden og med kopi af det reviderede regnskab. Indkaldelse kan også ske ved nyhedsbrev eller på I så fald kan dagsorden og det reviderede regnskab rekvireres.

8.3 For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmerne
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt. 

8.4 Medlemmerne af de to sektioner vælger hver tre bestyrelsesmedlemmer. Herefter vælger generalforsamlingen en formand uden tilknytning til de to sektioner, men med solid bestyrelseserfaring. Bestyrelsen foreslår kandidater, der opfylder de nævnte betingelser. Bestyrelsens forslag er dog ikke bindende for generalforsamlingen.

8.5 Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, senest d. 1. september i det år generalforsamlingen afholdes. 

8.6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen eller revisor finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter at mindst 20 af foreningens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes med samme varsel og indkaldelsesmåde, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

8.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages, medmindre andet fremgår, med simpel stemmeflerhed.

8.8 Forslag om ændring af vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Se dog pkt. 8.9.

8.9 Uanset 8.8 kan pkt. 2.2, 6.2, 7.2, 8.9 og 12.3 kun ændres ved énstemmighed.

8.10 På foreningens generalforsamling har hvert medlem én stemme.

8.11 Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning.

8.12 Fuldmagt til at møde og afgive stemme kan gives til et andet medlem, jf. dog pkt. 4.4. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem i henhold til fuldmagt.

 

9.                 BESTYRELSE

9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i overensstemmelse med pkt. 8.4.

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg. For at sikre kontinuitet skal de 6 sektionsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt, så tre er på valg i lige år og tre i ulige år. På den første ordinære generalforsamling i 2019, hvor alle medlemmer vælges, afgøres det ved lodtrækning, hvilke 3 sektionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der alene er valgt for 1 år. Det sikres – om nødvendigt ved ny lodtrækning – at der er medlemmer fra begge sektioner blandt disse tre.

9.3 Ingen af de i pkt. 2.2 nævnte grupperinger i nogen af sektionerne må have mere end to af sine medlemmer siddende i bestyrelsen samtidigt.

Dette princip kan således betyde, at den kandidat, der på generalforsamlingen opnår f.eks. tredje flest stemmer, ikke er sikker på at blive valgt ind (repræsen- terer kandidaten samme gruppering, som de kandidater, der opnåede flest og næst flest stemmer, er kandidaten ikke indvalgt). Genvalg kan finde sted. Der kan ske ændringer i, hvilke grupperinger der er omfattet af dette punkt efter reglerne for vedtægtsændringer.

9.4 Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne må ikke repræsentere samme gruppering jf. pkt. 2.2 og 9.3, således at kandidaten med næst flest stemmer ikke er sikker på at blive valgt til bestyrelsessup- pleant. Valget gælder for 1 år ad gangen.

9.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand (jf. pkt. 8.4) og næstformand.

9.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde og antal møder.

9.7 Bestyrelsen varetager foreningens forhold og repræsenterer den i enhver henseende, idet der dog kan ske sædvanlig delegation til de i pkt. 9.8 og 9.12 nævnte ansatte og udvalg. 

9.8 Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder en direktør og/eller etablere et sekretariat. Etableres et sekretariat ikke, varetager bestyrelsen de opgaver, der ved disse vedtægter er henlagt til sekretariatet. 

9.9 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen tagne beslutninger, jf. dog pkt. 6.2.

9.10 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen med mindst 3 dages varsel. I påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

9.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.12 Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg og supplere sig med yderligere nødvendig assistance, jf. nærmere forretningsordenen. 

9.13 Bestyrelsen tegner en bestyrelsesforsikring samt, hvis en direktør ansættes, en direktørforsikring.

 

10.                 TEGNINGSREGEL

 10.1 Foreningen tegnes i alle anliggender enten a) af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller næstformanden eller b) af en direktør (hvis en sådan er antaget) i forening med enten bestyrelsens formand eller næstfor mand.

10.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

11.              REVISION OG REGNSKABSÅR

11.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august.

11.2 Regnskabet revideres af en godkendt revisor, der vælges af generalforsamlin-gen.

 

12.              OPLØSNING

12.1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring. Forslag om opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af forenings- formuen, jf. dog pkt. 12.3, idet denne skal anvendes inden for foreningens for- mål.

12.2 I forbindelse med beslutning om opløsning efter pkt. 12.1 træffer generalforsamlingen beslutning om udpegning af en likvidator eller nedsættelse af et likvi- dationsudvalg, der repræsenterer både sektion 1 og sektion 2. Bestyrelsen fremsætter forslag om likvidator og/eller et likvidationsudvalg. Bestyrelsens forslag er dog ikke bindende for generalforsamlingen.

12.3 Ved opløsning af foreningen besluttet inden for tre år fra fusionsdatoen skal garantifonden og de kontante beholdninger nævnt i pkt. 6.2 tilbageføres til Cam- pingbranchen eller et organ, der legitimt repræsenterer denne.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. november 2019.